نویسنده = بصیری تهرانی، امیر عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ‌برگشتی داده‌های همگرایی‌سنجی و برداشت نشست ‌سطحی زمین‌ در حین اجرای زوج تونل رسالت (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 623-629

ملو آقامالیان؛ اورنگ فرزانه؛ امیر عباس بصیری تهرانی