نویسنده = کاظمی نیاکرانی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اندرکنش دینامیکی سدهای بتنی قوسی و سنگ پی در حوزه فرکانس

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 579-591

حمیدرضا کاظمی نیاکرانی؛ وحید لطفی