نویسنده = مومنی رق آبادی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 329-333

فرج الله عسکری؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ اورنگ فرزانه