نویسنده = میرابوطالبی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. اثر شیب سنگ بستر بر پایداری لرزه ای شیروانی ها بر اساس داده های لرزه خیزی ایران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 191-201

مسعود میرابوطالبی؛ فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه