نویسنده = عبداللهی، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه رفتاری GFRP در محصورسازی المان‌های فشاری و مقایسه با SIFCON

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

بهاره عبداللهی؛ محمد شکرچی زاده؛ مسعود متولی؛ مهدی بخشی