نویسنده = کرمی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل تحلیلی اثر پوشش گیاهی در تعیین هندسه پایدار رودخانه های شنی

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

مریم کرمی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی