نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری (JCSE) - واژه نامه اختصاصی