بررسی امکان استفاده از بادبندهای زانویی در تقویت سازه‌های فولادی موجود با سیستم قاب خمشی ویژه (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 MSc. Civil Engineer.

چکیده

در این مقاله، رفتار غیرخطی ساختمان‌های با قاب خمشی ویژه بررسی شده‌اند. این نمونه‌ها به صورت سازه‌های 3، 5 و 7 طبقه بوده و براساس کلیه‌ی ضوابط آئین‌نامه‌‌ی 2800- ویرایش دوم طراحی شده‌اند. برای ارزیابی و تقویت لرزه‌ای نمونه‌ها، از آنالیز استاتیکی غیرخطی و روش طیف ظرفیت ارائه شده در دستور العمل ATC-40 استفاده شده‌است. نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی بر روی نمونه‌های فوق نشان داد این ساختمان‌ها پاسخگوی نیاز لرزه‌ای استاندارد 2800- ویرایش سوم نبوده و تقویت این سازه‌ها ضروری است. برای تقویت لرزه‌ای این سازه‌ها از بادبند زانویی استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از بادبند زانویی نه تنها میزان سختی جانبی این سازه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه ظرفیت استهلاک انرژی این سازه‌ها را 20 تا 90 درصد افزایش می‌دهد. همچنین در بین زانویی‌های با طول‌های مختلف، زانویی کوتاه‌تر سختی را تا حدود 5/2 برابر و شکل‌پذیری را حدود 10 الی 25 درصد افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها