بررسی تأثیر دما، درصد قیر و میزان تراکم بر مدول برجهندگی آسفالت

نویسندگان

1 MSc. School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Associate Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

در این تحقیق اثر پارامترهای دما، درصد قیر و میزان تراکم بر روی مدول برجهندگی1 آسفالت بررسی شده‌است. نمونه‌های آسفالتی با روش تراکم ژیراتوری2 متراکم شده‌اند. برای تعیین مدول برجهندگی نمونه‌ها، از آزمایش کشش غیر مستقیم3 استفاده شده‌است و نمونه‌های ساخته شده با تراکم‌ها و درصد قیرهای مختلف در دماهای مورد نظر تحت آزمایش کشش غیر مستقیم قرار گرفته‌اند. برای افزایش دقت در هر حالت دو نمونه آزمایش شده و نتایج به ‌دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج به ‌دست آمده نشان می‌دهد، مدول برجهندگی آسفالت، با افزایش دما و درصد قیر کاهش یافته و با افزایش تراکم افزایش می‌یابد. نحوه تغییرات مدول برجهندگی برحسب دما، در صد قیر و تعداد دوران به کمک رابطه‌ای که از نتایج این تحقیق به دست آمده تقریب زده شده‌است. مقایسه پیش بینی‌های این رابطه با نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد رابطه ارائه شده از دقت قابل قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها