روش اجزای مجزای سه‌بعدی در تحلیل ظرفیت باربری پی‌های سطحی بر روی خاک‌های لایه لایه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در تحقیق حاضر، روش محاسبه ظرفیت باربری پی های سطحی به روش المان‌های مجزای سه بعدی، ارائه شده توسط مجیدی، برای خاک‌های لایه لایه (غیر همگن) و همین طور در حضور آب زیرزمینی گسترش داده شده و نتایج با روش‌ها و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه مورد مقایسه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر برنامه کامپیوتری نوشته شده قادر است برای حالات مختلف خاک لایه لایه با پارامترهای مقاومت برشی مختلف و همین طور خاک‌های مختلف دانه‌ای و یا چسبنده تخمینی از ظرفیت باربری پی سطحی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها