بررسی تجربی اثرات میزان سفت‌شدگی پیچ‌های پیونده‌های گوی‌سان بر صلبیت شبکه دو لایه فضاکار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تهران

3 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

4 دانشگاه صنعتی نوشیروانی

چکیده

مروری بر تحقیقات انجام‌شده در زمینه اتصالات سازه‌های فضاکار نشان می‌دهد که نقش میزان سفت‌شدگی پیچ‌های اتصالات این سازه‌ها در رفتار و عملکرد سازه کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در این مقاله اثرات این میزان سفت‌شدگی را بر صلبیت سازه به طور تجربی مورد مطالعه قرار داده و آزمایش‌های متعددی روی شبکه‌های دو لایه فضاکار ساخته‌شده با سیستم MERO و با ابعاد 10m× 10m انجام شده است . این شبکه‌ها با میزان سفت‌شدگی‌های متفاوت پیچ‌های اتصال نصب شده و تحت بار متمرکز وارده بر گره میانی بالایی قرار داده شده‌اند . پاسخ کلی سازه به شکل تغییر مکان گره‌های زیرین آن ثبت شده است . نتایج آزمایش‌ها مؤید تأثیر میزان سفت‌شدگی پیچ‌ها بر صلبیت سازه بوده‌اند که در این مقاله ضمن تشریح و تفسیر این تأثیرها، ‌توصیه‌هایی برای ارتقای کیفی طراحی و اجرای این گونه سازه‌ها از نظر میزان سفت‌شدگی پیچ‌ها در چارچوب روش‌های طراحی مبتنی بر آزمایش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها