ارزیابی ضریب کاهش سختی و مقاومت C2 دستورالعمل بهسازی در قاب‌های بتنی با دیوار برشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در سالیان اخیر محققان گام‌های مؤثری در بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها برداشته‌اند و دیدگاه آنان از تأمین مقاومت، متوجه عملکرد سازه‌ها شده است. روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (بارافزون) یکی از روش‌های نوین مورد استفاده در دستورالعمل بهسازی و FEMA356 است. نتیجه این تحلیل تغییر مکان هدفی است که مبنای تعیین عملکرد سازه قرار می‌گیرد. تشخیص هر چه دقیق‌تر آن می‌تواند کارایی تحلیل پوش‌آور را افزایش دهد. تحلیل دینامیکی غیرخطی (با وجود دقت بسیار بالا) از نظر زمانبری، هزینه بالا و دشواری، به اندازه روش بارافزون کاربرد ندارد. یکی از ضرایبی که در تعیین تغییر مکان هدف در این روش به کار می‌رود، ضریب کاهش سختی و مقاومت (C2) است که برای اصلاح خطای در نظر نگرفتن اثرات کاهش سختی و کاهش مقاومت چرخه‌های هیسترزیسی است. در این تحقیق سه قاب بتن مسلح با دیواربرشی (طراحی شده براساس استاندارد 3-2800)، تحت تأثیر شتاب‌نگاشت‌های مختلفی قرار می‌گیرند. با انجام تحلیل بارافزون و مقایسه آن با نتایج تحلیل دینامیکی، مقدار به دست آمده برای C2 با مقادیر پیشنهادی دستورالعمل بهسازی مقایسه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها