بررسی رفتار سد تبارک آباد در دوران ساخت با استفاده از تحلیل‌های برگشتی (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه زنجان

چکیده

سد تبارک آباد، یک سد خاکی با هسته رسی می باشد که دارای 74 متر ارتفاع از روی پی سنگی است. این سد با تاجی به طول 193.5 متر ، روی رودخانه تبارک آباد در شمال شرقی ایران قرار گرفته است. عملیات ساخت سد از بهمن ماه سال 1381 آغاز شده و در مهر ماه سال 1383 به اتمام رسیده است. این سد ابزاربندی خوبی شده است تا اطلاعات مورد نیاز برای رفتارنگاری آن را در اختیار قرار دهد. در این مقاله سیستم ابزاربندی نصب شده در بدنه سد به همراه تحلیل‌های برگشتی انجام شده برای رفتارنگاری آن، شامل فشار آب حفره ای، فشار خاک و تغییر شکل‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها