تأثیرمدل‌های غیرخطی سنگ‌پی در تحلیل‌های سد بتنی دوقوسی کارون3

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در طراحی سدهای بتنی قوسی اغلب از تحلیل الاستیک استفاده می‌شود. اما در بیشتر مواقع نتایج توزیع تنش این تحلیل‌ها، حداقل به صورت موضعی دور از واقعیت است. برای رفع این مشکل می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از این روش‌ها که در ژئوتکنیک مقبول است، استفاده از مدل‌های الاستوپلاستیک برای سنگ‌پی و تکیه‌گاه‌ها است. در این مقاله با استفاده از نرم ‌افزار اجزای محدود ABAQUS، تأثیر استفاده از مدل الاستوپلاستیک مور-کولمب در سنگ‌پی بر تنش‌ها و تغییرشکل‌های بدنه و پی سدهای بتنی قوسی بررسی می‌شود. بدین منظور تنش‌ها و تغییرشکل‌ها در دو حالت پی الاستیک و الاستوپلاستیک با یکدیگر مقایسه شده و همچنین مطالعه پارامتریک نیز روی متغیرهای الاستوپلاستیک نظیر زاویه اتساع، زاویه اصطکاک و چسبندگی انجام شده است. برای واقع‌‌بینانه‌تر شدن نتایج این تحقیق، از سد بتنی دوقوسی کارون 3 به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها