صحت سنجی روابط نرخ انتقال رسوب موازی ساحل در تعدادی از سواحل جنوب ایران

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

پیش بینی صحیح نرخ انتقال رسوبات و میزان رسوبگذاری از عوامل مهم و تاثیر گذار در طراحی بنادر و سازه‌های ساحلی می باشند. اگر چه در حال حاضر تلاش‌های بسیاری به منظور تعیین کمی میزان انتقال رسوبات با تحقیق بر روی عوامل تاثیرگذار در حرکت رسوبات در جریان است، استفاده از روابط تقریبی و نسبتا ساده انتقال رسوب همچنان بسیار متداول می‌باشد. روابط CERC و Kamphuis از جمله روابط مشهور محاسبه پتانسیل نرخ انتقال رسوب موازی ساحل می‌باشند. با این همه، دقت پیش‌بینی نرخ انتقال رسوب حاصل از این فرمول‌ها در مناطق مختلف دنیا یکسان نبوده است. در مقاله حاضر با استفاده از تعداد محدودی آمار و اطلاعات مربوط به امواج محلی و خصوصیات دانه‌بندی رسوبات، نرخ انتقال رسوب موازی ساحل در بخشهایی از سواحل جنوبی کشور محاسبه شده و با نتایج حاصل از مقادیر واقعی رسوبگذاری در پشت موج شکن‌ها و رانه‌گیرها مقایسه گردیده است. احجام رسوبگذاریها با استفاده از اختلاف نقشه‌های هیدروگرافی به دست آمده است. صحت سنجی این روابط در سواحل جنوبی کشور، نشان دهنده دقت بالاتر رابطه Kamphuis نسبت به رابطه CERC می‌باشد. همچنین تابعی جهت محاسبه ضریب K رابطه CERC بر مبنای پارامتر شکست ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها