تحلیل دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی قوسی با مدل‌های الاستو-پلاستیک بتن

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه زنجان

3 دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله تحلیل دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی قوسی با استفاده از مدل‌های الاستو-پلاستیک بتن ارائه شده است. پس از بررسی مدل‌های الاستو-پلاستیک مرسوم، در نهایت مدل پنج عاملی ویلیام- وارنکه برای مدل‌سازی شکست فشاری و کششی برگزیده شد. این مدل و مدل‌های موهر-کولمب و دراکر-پراگر در تحلیل سد ماروپوینت به کار برده شدند. الگوریتم مناسب برای انتگرال‌گیری تنش‌ها و تبدیل تنش‌های مهندسی به تنش‌های عینی مورد استفاده در تحلیل تغییرشکل‌های بزرگ از ویژگی‌های مدل پیشنهادی است. در تحلیل‌ها، مدل‌سازی اندرکنش دینامیکی کامل سد و مخزن با حل عددی معادله هلمهولتز به روش نوسانی انجام شده است. تراکم‌پذیری سیال و شرایط مرزی مناسب در مدل لحاظ شده‌اند. نتایج تحلیل‌ها نشانگر آن است که مدل‌های رفتاری مرسوم همانند موهر-کولمب و دراکر-پراگر برای مدل‌سازی رفتار واقعی سدهای بتنی تناسب کمتری دارند. برای مدلسازی سدهای بتنی با مدل‌های پلاستیسیته، توصیه می‌شود از مدل‌های رفتاری خاص بتن همچون ویلیام- وارنکه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها