اصلاح مدل نسل سوم طیفی موج WAVEWATCH-III جهت کاربرد در مناطق نزدیک ساحل

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

WAVEWATCH-III÷ یک مدل نسل سوم طیفی موج آب عمیق است که توسط بخش مدلسازی اقیانوسی اداره ملی اقیانوس شناسی و علوم جو آمریکا (NOAA) توسعه یافته است. در این تحقیق با افزودن قابلیت مدلسازی فرایندهای آب کم عمق و حذف برخی محدودیتها در مدل فوق قادر به کاربرد آن در کلیه اعماق از مناطق عمیق دور از ساحل تا نواحی کم عمق ساحلی شده‌ایم. شکست موج ناشی از کاهش عمق، استهلاک انرژی پس از شکست، و اندرکنش سه تایی امواج مهمترین فرایندهایی هستند که در مدلسازی ملحوظ شده‌اند. محدودیتهای موجود بر گامهای زمانی و عمق حداقل که در کد مدل اصلی وجود داشت برداشته شده است تا بتوان از مدل اصلاح شده در نواحی ساحلی با تفکیک مکانی بالا استفاده نمود. نتایج شبیه سازیهای مدل اصلاح شده با یک مدل معتبر دیگر نسل سومی طیفی موج به نام SWAN و نتایج مشاهدات آزمایشگاهی و محلی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها