شبیه‌سازی ارتعاش‌های غیرخطی المان‎های لاستیکی در قطارهای مسافری

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در این مقاله ارتعاش‌های غیرخطی فنرهای لاستیکی مورد استفاده در سامانه تعلیق قطارهای مسافری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل لاستیک غیرخطی که اعتبار آن در مقالات مختلف به صورت تجربی اثبات شده است، در شبیه‎سازی دینامیکی راحتی سفر یک قطار مسافری به کار گرفته می‌شود. تحریک اعمال شده به این مدل، ناهمواری سطح ریل برای پنج کلاس ریل مختلف است. با شبیه‌سازی و به کارگیری روش عددی، همه ویژگی‌های غیرخطی لاستیک مدلسازی می‌شود. همچنین معادل‎سازی فنر لاستیکی غیرخطی با سفتی و میرایی خطی معادل، مورد بررسی قرار می‌گیرد. یک روش خطی‎سازی جدید وزنی بر اساس تقویت فرکانس‎های اطراف فرکانس‎های قله در فیلتر اسپرلینگ ارائه شده، درستی آن در بازه‎های مختلف سرعت تحقیق میشود. در یک مطالعه پارامتریک، تأثیر عوامل مختلف از جمله سرعت سیر واگن، خواص مکانیکی لاستیک و کلاس خط روی شاخص‎های راحتی سفر و سفتی و میرایی معادل المان‎های لاستیکی بررسی می‎شود.

کلیدواژه‌ها