تحلیل اجزای محدود تأثیر مدل‌سازی آشفتگی جریان باد بر برج خنک‌کن دارای سازه پایه در مقایسه با آیین نامه VGB

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

نظر به اهمیت فشار ناشی از جریان آشفته باد در طراحی برج‌های خنک‌کن خشک با مکش طبیعی، در نظر گرفتن جزئیات هندسی برج و اثرات آشفتگی در مدلسازی ضروری است. در این مقاله پس از ارزیابی مدل‌های مختلف آشفتگی در تحلیل اجزای محدود جریان باد در اطراف یک برج خنک‌کن، اثرات ناشی از در نظر گرفتن هندسه سازه‌های پایه در برآورد فشار باد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، ابتدا درستی عملکرد مدل دینامیک سیالات محاسباتی با چندین مدل آشفتگی مختلف به کمک اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی موجود، ارزیابی شده و مدل آشفتگی مناسب انتخاب می‌شود. سپس این مدل عددی ، برای بررسی تغییرات فشار پیرامون یکی از برج‌های خنک‌کن نیروگاه کازرون دارای سازه‌های پایه در اندازه واقعی به کار می‌رود. در مرحله نهایی، تغییرات فشار حاصل از حل اجزای محدود در دو حالت برج خنک‌کن با سازه‌های پایه و بدون سازه‌های پایه با مقادیر پیشنهادی آیین‌نامه VGBآلمان مقایسه شده‌اند. نتایج عددی نشان می‌دهد که منظور نمودن سازه‌های پایه برج خنک‌کن باعث تغییرات توزیع فشار پیرامون برج در وجه پشت به باد می‌شود که این تغییرات بخصوص‌ در ترازهای پایین برج، قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها