حل مسئله تراوش با روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، به بررسی مسئله تراوش در محیط همگن به کمک روش عددی انتگرال حلقوی منفرد مجزا پرداخته می‌شود. الگوریتم انتگرال حلقوی منفرد مجزا1 از سال 1999 به بعد برای حل عددی مسائل مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است. زیربنای اصلی این الگوریتم، تئوری پخش و انتشار امواج است. این الگوریتم، دقت روش‌های کلی و انعطاف‌پذیری روش‌های محلی را در حل مسائل مکانیک سیالات و مکانیک جامدات را دارد. در این مقاله در ابتدا موضوع تراوش در یک محیط دوبعدی ساده و سپس در زیر سدهای بتنی و سدهای بتنی با پرده آببند با معادله حاکم لاپلاس برای اولین بار به روش DSC و با استفاده از هسته شانون تنطیم‌شده، مورد تحلیل قرار گرفته و جواب‌های حاصل از این روش با روش تفاضلات محدود مقایسه شده‌اند؛ نتایج حاکی است که در حل معادله لاپلاس، با پذیرش حجم عملیات بیشتر )انتخاب عرض نوار محاسباتی بزرگتر (M) ( و بهینه‌سازی عامل r ،این روش جواب‌های دقیق‌تری نسبت به روش تفاضلات محدود دارد.

کلیدواژه‌ها