مقایسه معیارهای پذیرش مهاربندهای ضـربدری در روش‌های ارزیـابی سریع، تفصیلی و آیین‌نامه طراحی سازه‌های فولادی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله مقایسه پارامتریک و عددی آیین‌نامه طراحی سازه‌های فولادی، دستورالعمل ارزیابی تفصیلی و سریع ساختمان‌های موجود برای مهاربندهای ضربدری (X- شکل) انجام می‌شود. برای مقایسه، ابتدا فرض می‌شود که ساختمان با آیین‌نامه طراحی سازه‌های فولادی طرح شده و سپس با تعریف عوامل تبدیل و با استفاده از نسبت تنش طراحی اعضاء، امکان پاسخگویی آن توسط دستورالعمل ارزیابی تفصیلی و سریع ساختمان‌های موجود برای سطح عملکرد ایمنی جانی بررسی می‌شود. با استفاده از این روش معیارهای پذیرش مهاربندهای ضربدری بررسی شده است و موارد اختلاف به صورت مشروح برای ساختمان‌های 2، 4، 6 و 8 طبقه آورده شده و بیانگر این حقیقت است که برخی (به طور تقریبی5 درصد) مهاربندهای ضربدری طرح‌شده توسط آیین‌نامه طراحی از دید دستورالعمل ارزیابی تفصیلی و سریع ساختمان‌های موجود مردود هستند. در مقابل برخی اعضای مردود از دید آیین‌نامه طراحی، از دید دستورالعمل ارزیابی تفصیلی و سریع ساختمان‌های موجود مورد قبول هستند. در ضمن با روشی مشابه و با فرض اینکه اعضای ساختمان از دید ارزیابی سریع قابل قبول هستند، امکان پاسخگویی آن توسط دستورالعمل ارزیابی تفصیلی بررسی می‌شود. بر این اساس برخی (به طور تقریبی 50 درصد) مهاربندهای ضربدری قابل قبول از دید دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان‌های موجود، از دید ارزیابی تفصیلی مردودند. در مقابل برخی اعضای مردود از دید ارزیابی سریع، از دید ارزیابی تفصیلی مورد قبول هستند.

کلیدواژه‌ها