مدل‌سازی عددی سونامی‌محتمل در سواحل جنوبی ایران در حاشیه اقیانوس هند بخش اول: مدل‌سازی تولید و انتشار امواج سونامی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده محیط زیست

چکیده

هدف اصلی از انجام این مطالعه، افزایش ظرفیت‌های نرم‌افزاری کشور در جهت توسعه سیستم هشدار سونامی‌برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه اقیانوس هند است. سونامی‌سهمگین 26 دسامبر سال 2004 (دی ماه 1383) در منطقه اقیانوس هند، لزوم توسعه سیستم‌های هشدار سونامی‌برای مناطق در معرض خطر سونامی، بخصوص برای سواحل منطقه اقیانوس هند را خاطر نشان کرد. با توجه به وجود خطر سونامی‌از ناحیه منطقه فرورانش مکران در سواحل جنوبی ایران، کشورمان متعهد شده است که در جهت توسعه سیستم هشدار سونامی‌گام برداشته و در این راستا، با کشورهای منطقه همکاری کند. چنانچه مجموعه فعالیت‌های مورد نیاز برای توسعه چنین سیستم‌هایی به دو گروه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم شود، مدل‌سازی عددی سونامی‌در گروه دوم قرار می‌گیرد و بدون شک بدون آن، توسعه یک سیستم هشدار سونامی‌امکان‌پذیر نخواهد بود. در قالب این مطالعه، مدل‌سازی فازهای تولید و انتشار سونامی‌به طور کامل مورد بحث قرار گرفته و نتایج به دست آمده با تجربیات بین‌المللی در زمینه مدلسازی سونامی‌مقایسه شده و مورد سنجش قرار گرفته است. در پایان، نشان داده شده است که چگونه می‌توان از نتایج مدل‌سازی سونامی‌که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است، برای توسعه یک سیستم هشدار سونامی‌استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها