بررسی رفتار تناوبی ماسه اشباع و ارزیابی تأثیر ناهمسانی القایی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله رفتار تناوِبی ماسه اشباع، مورد مطالعه واقع شده است. برای این منظور از ماسه صنعتی شماره 161 فیروزکوه استفاده شده است. برای ارزیابی تأثیر ناهمسانی القایی در رفتار تناوبی، 30 آزمایش به نحوی برنامه‌ریزی شده که علاوه بر امکان بروز انواع ممکن روانگرایی شناخته شده در ادبیات فنی، بتوان به خوبی تأثیر ناهمسانی پس از تحکیم و نیز اثر معکوس شدن تنش ها را بررسی کرد. برای درک میزان ناهمسانی القایی، تأثیر آن بر پتانسیل روانگرایی با مبنای کنترل تنش مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که در مود کششی، ماسه رفتار نرم‌شونده‌تری از خود نشان می‌دهد. بنابراین با توجه به روش های متعارف در ارزیابی رفتار ماسه‌های اشباع، بخصوص در روانگرایی باید توجهی جدی به این پدیده معطوف کرد. عامل مهمی که در این مقاله معرفی شده rc یا ضریب برگشت تنش ها است که مشخص می‌کند علاوه بر وجود ناهمسانی، میزان برگشت تنش‌ها نیز بر رفتار مؤثر است.

کلیدواژه‌ها