نویسنده = باقرزاده خلخالی، احد
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز (تیزگوشه)

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 291-300

علی اصغر میرقاسمی؛ سهیل محمدی؛ احد باقرزاده خلخالی