نویسنده = صفی یاری، امیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی پیشروی زبانة رسوبی در مخزن

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

امیدرضا صفی یاری؛ محمدعلی بنی هاشمی