نویسنده = وحیدی فرد، حسام
تصحیح رکوردهای زلزله‌های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجک و مقایسه این دو روش

دوره 44، شماره 1، فروردین 1389

حسام وحیدی فرد؛ انوشیروان انصاری؛ اسدالله نورزاد