نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری (JCSE) - شماره جاری