کلیدواژه‌ها = معادلات انتگرالی دوگانه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دینامیکی فضای کامل همسانگرد جانبی با صفحه صلب دایره‌ای

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 741-752

عزیزالله اردشیر بهرستاقی؛ مرتضی اسکندری قادی


2. تغییر مکان قائم دیسک صلب مدفون در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 567-578

امیرعباس کاتبی؛ محمد رحیمیان؛ علی خجسته؛ علیرضا صناعی‌ها