نویسنده = سید محمد هاشمی
بررسی تأثیر دما، درصد قیر و میزان تراکم بر مدول برجهندگی آسفالت

دوره 45، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 791-802

سید محمد هاشمی؛ منوچهر لطیفی نمین