نویسنده = اردشیربهرستاقی، عزیزالله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر خمش شالوده مدور صلب مستقر بر سطح

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 601-610

عمار میرزاپور؛ مرتضی اسکندری‌قادی؛ عزیزالله اردشیربهرستاقی