نویسنده = میر محمد حسینی، سید مجدالدین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی رانش سکون خاک بر دیوار حائل صلب تحت اثر سربارهای سیکلی

دوره 44، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 731-739

سید مجدالدین میر محمد حسینی؛ محسن کارگر