نویسنده = محمد سعدی مسگری
شبیه‌سازی گسترش مکانی سرطان پوست توسط آنالیزهای مکان- آماری

دوره 44، شماره 5، اسفند 1389، صفحه 753-763

زهره معصومی؛ محمد سعدی مسگری؛ محمد کریمی


استفاده از منطق فازی در محیط GIS به‌ منظور مکان‌یابی نیروگاه‌های گازی

دوره 44، شماره 4، دی 1389، صفحه 583-595

سارا بهشتی فر؛ محمد سعدی مسگری؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمد کریمی