نویسنده = ربانی بیدگلی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. حل مسئله تراوش با روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389

رضا عطارنژاد؛ محمود ربانی بیدگلی