نویسنده = عباس قلندرزاده
مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله

دوره 44، شماره 5، اسفند 1389، صفحه 705-717

سید علیرضا میرلطیفی؛ علی فاخر؛ عباس قلندرزاده