نویسنده = میرمحمّدحسینی، سیّد مجدالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر نوع تغییر مکان دیوار بر رانش مقاوم خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

سیّد مجدالدین میرمحمّدحسینی؛ مسعود شریف زاده اصلی