نویسنده = طاهرشمسی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین معادلات رژیم رودخانه بر اساس معادله توان واحد جریان

دوره 44، شماره 1، بهار 1389

احمد طاهرشمسی؛ فرهاد ایمان شعار