نویسنده = شاه محمدی، حامد
تحلیل اثر موج شوک حاصل از انفجار بر لوله‌های مغروق

دوره 44، شماره 1، فروردین 1389

حامد شاه محمدی؛ سهیل محمدی